ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 12323 για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες, σύμφωνα με την οποία δύνανται οικιακοί καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 10 κιλοβάτ (kWp) σε δώμα ή στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Η διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε μέχρι την 31/12/2019 και αφορά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με ανώτερο όριο εγκατεστημένης ισχύος τα 10 kW για το ηπειρωτικό δίκτυο, τα διασυνδεδεμένα σε αυτό νησιά και την Κρήτη, και αντίστοιχα 5 kW για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων χαρακτηρίζεται από την υψηλή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, καθιστώντας μια επένδυση στον τομέα αυτό πρόσφορη και ασφαλή, καθώς η τιμή αυτή είναι εγγυημένη για 25 χρόνια και αποκομίζει έτσι σημαντικά κέρδη για τον επενδυτή.

Η παραπάνω τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ορίζεται σήμερα στα 0,25 €/kWh. Η τιμή στην οποία συνομολογείται η Σύμβαση Συμψηφισμού και εφόσον αυτή κατοχυρωθεί, αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.

Τα κέρδη από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφίζονται με το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο αριθμό παροχής και εφόσον ο συμψηφισμός είναι θετικός, πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό, που ο ίδιος ο επενδυτής έχει δηλώσει κατά την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα την ΚΥΑ 36720 του 2010, δεν απαιτείται πλέον αδειοδότηση από την αρμόδια πολεοδομική αρχή για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, παρά μόνο στην περίπτωση που αυτές πραγματοποιούνται εντός ορίων χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών τμημάτων πόλεων, επί διατηρητέων κτιρίων ή σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

ΠΑΡΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Από την 4η Ιουνίου 2010, με τη δημοσίευση του νόμου 3851 περί επιτάχυνσης της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των λοιπών διατάξεων, νόμων και αποφάσεων που ακολούθησαν ενισχύθηκαν σημαντικά οι επενδύσεις σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών. Η σημαντική εξοικονόμηση χρόνου έκδοσης των απαιτούμενων αδειών σε συνδυασμό με το υψηλό ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας και τη διεύρυνση των επιτρεπόμενων περιοχών εγκατάστασης αποτελούν ισχυρό επενδυτικό κίνητρο για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να στραφεί προς μια τέτοια κατεύθυνση.

Τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την αδειοδότηση τέτοιων επενδύσεων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

  • Δεν απαιτείται πλέον άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση (γνωστή και ως "εξαίρεση") για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 1 MWp.
  • Δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια και οργανωμένους υποδοχείς βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
  • Για συστήματα που εγκαθίστανται σε γήπεδα (έως 500 kWp), δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Απαιτείται μόνο για όσα συστήματα εγκαθίστανται σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές Natura, παράκτιες ζώνες (100μ. από οριογραμμή αιγιαλού) και σε γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη από εκατόν πενήντα (150) μέτρα, με άλλο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση ΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης φωτοβολταϊκού σταθμού και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα 500 kWp.
  • Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια διεύθυνση Πολεοδομίας. Για φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια και έχουν ισχύ έως 100 kWp δεν απαιτείται ούτε καν αυτή η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μια τέτοιας επένδυσης είναι η εξασφάλιση του γηπέδου εγκατάστασης, είτε μέσω αποκλειστικής κυριότητας είτε μέσω μίσθωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών, όσο δηλαδή διαρκεί και η σύμβαση αγοραπωλησίας με τον ΛΑΓΗΕ.

Επιπλέον, ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει μια τέτοια επένδυση, είτε απευθείας με ιδία κεφάλαια είτε μέσω χρηματοδότησης από τραπεζικό ίδρυμα, εφόσον η πιστοληπτική του ικανότητα κρίνεται επαρκής.