ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 50 KW

Η επίσημη κατάθεση αιτήσεων για εγκατάσταση μικρών Α/Γ έως 50 KW αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2014 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο 4203/2013. Ο νόμος θέτει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την έκδοση του Ειδικού Προγράμματος Εγκατάστασης Μικρών ανεμογεννητριών. Σύμφωνα με αυτό, η Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίσει τις τελικές παραμέτρους του Ειδικού Προγράμματος θα εκδοθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Το πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση μικρών Α/Γ έως 50 KW στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα όπως τίθενται μέχρι στιγμής από το νόμο είναι:

  • Να μην απαιτείται κατασκευή δικτύου ΜΤ άνω των 1000 μέτρων για τη σύνδεση του σταθμού
  • Το αιτούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δε μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από δύο αιτήσεις. Συμμετοχή σε δύο αιτήσεις δε μπορεί να λάβει χώρα με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 50%
  • Παράλληλα, η αδειοδότηση τέτοιων έργων κρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς σύμφωνα με το νόμο 3851/2010 για αιολικούς σταθμούς μικρότερους των 100 KW
  • Δεν απαιτείται άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση ούτε άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας
  • Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια διεύθυνση Πολεοδομίας
  • Δεν απαιτείται Ε.Π.Ο αλλά βεβαίωση απαλλαγής πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων (Natura, αιγιαλός, γειτνίαση κ.λ.π). Δεν απαιτείται ΕΠΟ αλλά ούτε και απαλλαγή για ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. κτλ), ή πάνω σε κτίρια και άλλες δομικές κατασκευές
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση μια τέτοιας επένδυσης είναι η εξασφάλιση του γηπέδου εγκατάστασης, είτε μέσω αποκλειστικής κυριότητας είτε μέσω μίσθωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών, όσο δηλαδή διαρκεί και η σύμβαση αγοραπωλησίας με τον ΛΑΓΗΕ. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, αυτή διατίθεται μέσω ΕΣΠΑ για ποσοστό της επένδυσης ενώ ο επενδυτής πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει το υπόλοιπο είτε απευθείας με ιδία κεφάλαια είτε μέσω χρηματοδότησης από τραπεζικό ίδρυμα, εφόσον η πιστοληπτική του ικανότητα κρίνεται επαρκής.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

Το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών αναμένεται εντός του 2015.

Η αποδοτικότητα μιας επένδυσης σε μικρές ανεμογεννήτριες εξαρτάται από πλήθος τεχνικών, πολεοδομικών και ρυθμιστικών παραγόντων. Παράλληλα, με την ανακοίνωση του προγράμματος αναμένεται μεγάλος όγκος αιτήσεων .

Γι' αυτούς τους λόγους είναι εφόσον σας ενδιαφέρει μια τέτοια επένδυση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για να αξιολογήσουμε τα στοιχεία της επένδυσης.

Πατήστε εδώ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ